ALGEMENE VOORWAARDEN KISSCARDS

Print / download voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KISSCARDS

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting Herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de volgende begrippen, geschreven met een

hoofdletter:

 

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument

producten, Digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst

op afstand en deze zaken, Digitale inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden

geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de

Ondernemer;

 

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn

Herroepingsrecht;

 

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband

houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 

4. Dag: kalenderdag;

 

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd

worden;

 

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering

van zaken, diensten en/of Digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail -

dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk

is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik

gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is

bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk

maakt;

 

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd

af te zien van de Overeenkomst op afstand;

 

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot)

Digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;

 

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de

Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop

op afstand van producten, Digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of

meer technieken voor communicatie op afstand;

 

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden

opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping;

 

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor

het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig

in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Awesome & Sparkles B.V.

Statutair gevestigd te:

Nieuwendijk 42-44

5662 AG Geldrop

Telefoon: 040 – 2868310

Fax: 040 – 2859385

e-mail: info@kissgeboortekaartjes.nl

KvK nummer: 61982180

BTW nummer: 854578511B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen

Ondernemer en Consument. Ondernemer behoudt zich het recht voor om de Algemene

Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van

kracht vanaf het moment van plaatsing op haar website.

 

2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de Overeenkomst op afstand

wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de

Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking

van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst

van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter

beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een

eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien

dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt

gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische

weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs

elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productof

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige

voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest

gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten, Digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd

om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als

de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, vormen deze een waarheidsgetrouwe

weergave van de aangeboden producten, diensten en/of Digitale inhoud. Kennelijke

vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

4. De Ondernemer kan de Consument de mogelijkheid bieden tot levering van een

kosteloze eerste proefdruk. Voor elke opvolgende proefdruk kan Ondernemer kosten in

rekening brengen bij de Consument.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op

het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan

de daarbij gestelde voorwaarden.

 

2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,

bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de

aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de

Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer

passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de

elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien

de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende

veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

4. De Ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de

Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op

afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om

de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of

aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of Digitale

inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat

deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een

Duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met

klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het

Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het

uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of Digitale

inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,

aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een

duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor

herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van

toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een

product gedurende een Bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen

ontbinden. De Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping,

maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument, of een

vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product

heeft ontvangen, of:

a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de

Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product

heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan

het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van

meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:

de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending

of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een

bepaalde periode: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde,

het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

3. De Consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor

levering van Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende

minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de

Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn

reden(en) verplichten.

 

4. De in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van

de overeenkomst.

Verlengde Bedenktijd voor producten, diensten en Digitale inhoud die niet op een

materiële drager is geleverd bij niet informeren over Herroepingsrecht:

 

5. Indien de Ondernemer de Consument de wettelijk verplichte informatie over het

Herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de

Bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de

vorige leden van dit artikel vastgestelde Bedenktijd.

 

6. Indien de Ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de

Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de

oorspronkelijke Bedenktijd, verstrijkt de Bedenktijd 14 dagen na de Dag waarop de

Consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en

de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig

is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het

uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en

inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product

die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan

toegestaan in lid 1.

3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als

de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk

verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten

daarvan

1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen

de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere

ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.

 

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1

bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan

(een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft

aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in

elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is

verstreken.

 

3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de

Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

 

5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het

product. Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet

dragen of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument

de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

6. De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van

niet op een materiële drager geleverde Digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het

beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de Bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn Herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn

toestemming; of

c. de Ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Consument te bevestigen.

 

7. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle

Aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Consument op

elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding

onverwijld een ontvangstbevestiging.

 

2. De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele

leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde

product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de Dag waarop de Consument

hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen,

mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de

Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip

eerder valt.

 

3. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de

Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De

terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

 

4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de

goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de

duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting Herroepingsrecht

De Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het

Herroepingsrecht, maar alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans

tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de

financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de

herroepingstermijn kunnen voordoen;

 

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een

openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, Digitale

inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden aangeboden aan de Consument die

persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de

veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht

is de producten, Digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

Consument; en

b. de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra de

Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 

4. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet

geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of

beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd

zijn;

 

5. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de

verzegeling na levering is verbroken;

 

6. De levering van Digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen

als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

Consument; en

b. de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan

de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de

Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze

gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen

richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van een

Duurovereenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke

regelingen of bepalingen.

 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van een

Duurovereenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft

en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van

de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is

voor ander dan normaal gebruik.

 

2. Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte

extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument

op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de

Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens

toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde

rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is

in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer

kenbaar heeft gemaakt.

 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene

voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame

spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is

overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling

niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument

hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De

Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te

ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de

Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de

Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf

aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 

1. De Consument kan een Duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan

en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

2. De Consument kan een Duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en

die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het

einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

3. De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een

bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor

zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 

4. Een Duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten of diensten, zal niet stilzwijgend worden verlengd of

vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

5. Een Duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten of diensten, wordt alleen stilzwijgend voor

onbepaalde duur worden verlengd met inachtneming van een opzegtermijn van ten

hoogste één maand.

 

6.

Duur:

 

7. Als een Duurovereenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de

Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten

hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging

vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende

voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden

voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken

van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval

van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de

Dag nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

2. Bij de verkoop van producten aan Consumenten mag de Consument in algemene

voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen

gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),

alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

 

4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,

nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de

Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn

betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-

dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en

is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten

in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over

openstaande bedragen tot EUR 2.500,=; 10% over de daaropvolgende EUR 2.500,=

en 5% over de volgende EUR 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Ondernemer

kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure

en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd

nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.

 

3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar

langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14

dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de

Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na

het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een

geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze

algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing. De rechtbank binnen het arrondissement Oost-Brabant is bij uitsluiting

bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden

of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet

ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op

zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden

opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

PRIVACY POLICY KISSGEBOORTEKAARTJES.NL

www.Kissgeboortekaartjes.nl.nl (hierna: “de Website”) is een website van Awesome & Sparkles B.V., statutair gevestigd te Geldrop (hierna:“A&S”). A&S informeert u graag over de wijze waarop en de doelen waarvoor zij uw gegevens verwerkt.

 

Verwerkingsdoelen

Gegevens die u aan A&S verstrekt worden door A&S verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden, zoals het leveren van een dienst, het verlenen en verbeteren van service en diensten, identificatie en onderzoek. Bij de verwerking van gegevens die door u worden verstrekt kan A&S derden (bewerkers in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) inschakelen.

Wanneer u informatie aanvraagt of een bestelling plaatst via de Website vraagt A&S u om gegevens zoals naam en contactgegevens. U bent gehouden ervoor zorg te dragen dat aan A&S de correcte gegevens worden verstrekt. Voor zover door u gegevens worden verstrekt die te kwalificeren zijn als persoonsgegevens, verwerkt A&S deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

A&S verwerkt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan A&S worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan A&S worden verstrekt. Deze gegevens worden enkel gebruikt conform het bepaalde in deze privacy policy. Door akkoord te gaan met deze privacy policy geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Onderdeel van de verwerking is het met uw toestemming doorsturen van uw contactgegevens naar door u of door A&S geselecteerde Partners. Uw toestemming voor deze verwerking is te allen tijde weer in te trekken.

Uw gegevens kunnen hiernaast worden verwerkt voor het onderhouden van de goede relatie met u als gebruikers van de Website, onder meer door toezending van informatie over producten en diensten van A&S, tenzij u heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. U kunt zich te allen tijde kosteloos en eenvoudig afmelden voor dergelijke communicatie, voor e-mail onder meer door middel van de daartoe opgenomen afmeldlink in de nieuwsbrieven van A&S.

 

Verstrekking gegevens aan derden

A&S zal de aan haar ter beschikking gestelde gegevens niet met derden, anders dan de hiervoor bedoelde A&S Partners delen tenzij:

 - U hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven;

- de doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en A&S gesloten of te sluiten overeenkomst, hieronder verstaan de doorgifte voor zover deze noodzakelijk is in het kader van een bestelling bij A&S of de door A&S te verlenen diensten;

- A&S dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures; of

- A&S van mening is dat u in strijd handelt met de gebruiksvoorschriften op de website.

 

Cookies

Bij elk bezoek aan de Website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. A&S bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons-)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

Om de dienstverlening te optimaliseren worden via de Website in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Deze cookies worden onder meer gebruikt om interactie van bezoekers met de website bij te houden. A&S maakt gebruik van Google Analytics. Meer informatie over Google Analytics en uw privacy is te vinden via deze link.

A&S vraagt uw toestemming voor het plaatsen van cookies. U kunt deze toestemming weigeren. Ook kan de plaatsing van cookies gereguleerd worden via browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer deze een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijst. A&S naar de leverancier van uw browser.

 

Vragen over privacy policy of verwerkte gegevens

Bij vragen over de privacy policy, of wanneer A&S naar uw mening niet in overeenstemming met deze privacy policy handelt, vragen we u contact met A&S op te nemen middels de gegevens als vermeld onder ‘contact’ op de Website.

Op verzoek verleent A&S bezoekers toegang tot alle informatie die van hen wordt verwerkt. Tevens wordt bezoekers de mogelijkheid geboden om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kan contact worden opgenomen met A&S.


Wijzigingen

A&S is bevoegd deze privacy policy van tijd tot tijd te wijzigen. Indien de wijze waarop uw persoonlijke gegevens verwerkt worden substantieel wijzigt, zult u gewaarschuwd worden door middel van een prominente aankondiging op de website.

 

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op 25 november 2014.

 

Op werkdagen voor 14.00 uur besteld is dezelfde dag nog GRATIS verzonden!

     Alle geboortekaartjes zijn 13,5 x 13,5 cm (gevouwen) en worden op hoogwaardige kwaliteit papier geprint.      Alle geboortekaartjes kosten € 1,60 per stuk inclusief btw.

  • Ideal
  • MiniTix
  • Mastercard
  • Visa
  • Maestro